អរគុណម្ចាស់ឧបត្ថមវីដេអូថ្ងៃនេះ គឺBinance។ Binance គឺជាក្រុមហ៊ុន Cryptocurrency Exchange ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោក ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់ ដែលមានការទិញលក់កាក់ច្រើនជាងគេបំផុត។
—————
ក្នុងតំណរភ្ជាប់ សាកល្បងសូមចុចចុះឈ្មោះ បង្កើតគណនី:
https://www.binance.me/en/activity/referral/offers/claim?ref=CPA_00HHPN9PD3
—————
តំណរភ្ជាប់របៀបបំពេញ KYC:
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-kyc-know-your-customer
—————
ក្នុងតំណរភ្ជាប់ Halloween Campaign:
https://bit.ly/3V6mRL5

#yourperspective #binance