హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం 2019వచ్చిన సస్పెన్సు థ్రిల్లర్ “THE MANDELA EFFECT ” మూవీ ఎండింగ్ ఎక్సప్లైంషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం .
.A man starts to question reality when he becomes obsessed with facts and events that thousands of other people can’t remember.

INSTAGRAM ID LINK
https://www.instagram.com/moviesplot_sid/

TELEGRAM LINK
https://t.me/Moviesplot_youtubechannel

TIME CRIMES (2007) MOVIE ENDING EXPLAINED IN TELUGU

THE ENDLESS (2018) MOVIE ENDING EXPLAINED IN TELUGU

RESOLUTION (2012) MOVIE ENDING EXPLAINED IN TELUGU

DONNIE DARKO (2001) EXPLAINED IN TELUGU